Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и 124б ал.2 от ЗУТ  и във връзка със  Заповед № 372/16.03.2017 г. на Кмета  на община Велинград се разрешава:

               Изработване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване,като за сметка на УПИ ХХІХ се образуват пет нови УПИ по взаимно съгласие на съсобствениците и на основание чл.15,ал.3 от ЗУТ,а именно:

УПИ LХІ-„За производство и услуги” с площ 282 кв.м

УПИ LХІІ-„За производство и услуги” с площ 248 кв.м

УПИ LХІІІ-„За производство и услуги”с площ 345 кв.м

УПИ LХІV”За производство и услуги”с площ 152 кв.м

УПИ LХV” За производство и услуги” с площ 630 кв.м

               Частите от съществуващата сграда МсбС се разделят в новообразуваните парцели съответно:в УПИ LХІІ-139 кв.м.,; в УПИ № LХІІІ-147 кв.м в УПИ LХІV-47 кв.м и в УПИ LХV-413 кв.м.

               В плана за застрояване са предвидени застроителни петна до два етажа в новообразуваните УПИ-свободно и свързано застрояване, като ще се спазят всички нормативни отстояния от пътя и останалите имоти. Устройствената зона е  ”предимно производствена”.

Устройствената зона е „жилищна със средна плътност и височина на застрояване”.Всички параметри на застрояване са дадени в матрица и таблица в графичния материал и по-долу.

          Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ”на община Велинград ет.1,стая №2

ИК

21.03.2017 г

Коментарите са изключени!