НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА

ЗА  ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА

ВЕЛИНГРАД

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

           Чл.1.Тази наредба урежда реда и условията за регистрация, откриване и функциониране на обекти за търговия, туризъм и услуги на територията на Община Велинград.

           Чл.2.Наредбата се прилага по отношение на всички обекти по чл.1, независимо от формата на собственост и начина на стопанисването им.

           Чл.3.Търговски обекти по смисъла на тази наредба са:

 1. магазини за хранителни и нехранителни стоки;
 2. складове за търговия на едро
 3. временни преместваеми съоръжения за търговия, услуги и развлечения;
 4. съоръжения за извършване на амбулантна търговия;
 5. заведения за хранене и развлечения;
 6. средствата за подслон и места за настаняване-хотели, мотели, почивни станции и  други;
 7. работилници, салони и ателиета за извършване на услуги;
 8. аптеки и дрогерии;
 9. бензиностанции и газстанции;
 10. обекти за отдаване под наем  на аудио и видеоносители;
 11. интернет-зали;
 12. обекти, в които се организират хазартни и нехазартни игри, по смисъла на Закона за хазарта;
 13. туристически и валутно-обменни бюра;
 14. обекти за изкупуване на отпадъци;
 15. заложни къщи;
 16. паркинги, сервизи и автомивки;

      Чл.4.Не са търговски обекти по смисъла на тази наредба:

                 1.офисите и търговските представителства;

                 2.лекарските и стоматологичните кабинети;

                 3.адвокатските бюра;

                 4.нотариалните кантори;

                 5.счетоводните кантори;

                 6.ателиета на художници и архитекти;

                 7.консултантски къщи.

                 8.офиси на неправителствени организации регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Г Л А В А       В Т О Р А

РАЗКРИВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СТАЦИОНАРНИ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ

 

            Чл.5 Търговските обекти се разкриват и регистрират от физически и юридически лица, които отговарят на изискванията на българското законодателство за извършваната от тях дейност .

 Чл.6.Регистрирането на търговските обекти се извършва след подаване на заявление по образец /Приложение №1/ до Кмета на Община Велинград, придружено от следните документ:

               1.копие от документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуална съдебна   регистрация с дата на издаване предхождаща с не повече до 6 месеца  датата на подаване на заявлението;

               2.копие от картата за регистрация по регистър БУЛСТАТ;

               3.копие за удостоверение от данъчна регистрация;

               4.копие от документите за собственост на обекта;

               5.договор за наем или право на ползване / само за обекти – общинска собственост/;

               6.документ удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация:

               6.1.разрешение за ползване на обекта /акт 16/

               6.2.разрешение за поставяне на временните преместваеми  съоръжения, издадени от Главен архитект;

                7.Копие от удостоверение за санитарно разрешение, издадено от ХЕИ и ДВСК в зависимост от стоковата специализация;

                8.справка за работното време на обекта;

                9./Отм.с решение №387 от 29.09.16г./документ за липса на данъчни задължения;

              10./Отм.с решение №387 от 29.09.16г./документ за  липса на задължения към Община Велинград;

              11.документ за платена такса  за издаване на удостоверение за регистрация съгласно Наредбата за местните данъци и такси.

         Чл.7.За извършената регистрация се издава  Удостоверение за регистрация на търговския обект. /Приложение №2/

         Чл.8.Удостоверението за регистрация на търговския обект съдържа:

               1.наименование на фирмата стопанисваща обекта;

               2.данъчен №;

               3.БУЛСТАТ;

               4.местонахождение на обекта;

               5.собственик на обекта;

               6.работно време на обекта;

               7.дата на издаване;

               8.срок на валидност;

               9.вида на търговския обект

         Чл.9.Срокът на валидност на удостоверението за регистрация на търговския обект  зависи от вида на собствеността и се изразява в следното:

    1.Ако стопанисващият обекта е и собственик – без срок.

    2.При наличие на договор за наем – за срока на договора.

          Чл.10.Срокът на валидност на удостоверението за регистрация на   търговския   обект се удължава  след подаване на молба до Кмета, към която се прилагат следните документи:

                   1.копие от нов договор за наем.

                   2.копие от старото удостоверение  за регистрация на търговския обект;

                   3./Отм.с решение №387 от 29.09.16г./документ за липса на задължения към общината;

                   4.документ за платена такса  за издаване на Удостоверение за регистрация;

            Чл.11.Удостоверението се издава в срок до 3 работни  дни от постъпването на заявлението за регистрация.

           Чл.12.Регистрираните по чл.5 търговски обекти се  вписват в  Регистър на търговските обекти на територията на Община Велинград .

           Чл.13.Регистърът за търговските обекти на територията на Община Велинград съдържа:

                  1.вид на търговския обект;

                  2.адрес на обекта

                  3.номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на търговския обект;

                  4.наименование на фирмата-стопанисваща  обекта;

                  5.данъчен №;

                  6.БУЛСТАТ;

                  7.собственик на обекта;

                  8.работно време на обекта;

                  9.срок на удостоверението за регистрация на търговския обект;

                10.номер и дата на лицензията за търговия със спирт и спиртни напитки и разрешението за търговия с тютюн и тютюневи изделия;

                11.номер и дата на удостоверението за категоризация на заведение за хранене и развлечения или средството за подслон;

                12.номер и дата на документа за платена такса.

             Чл.14.Регистърът не е публичен.

             Чл.15.Отказ за регистрация може да бъде направен, когато не са представени   документите по чл.5 или по чл.9 от настоящата наредба.

             Чл.16.Отказът за регистрация е в писмена форма  и трябва да бъде мотивиран.

             Чл.17.Отказът за регистрация може да бъде обжалван по реда  и в сроковете от Закона за административното производство.

             Чл.18.При прекратяване дейността  на обекта, търговецът или упълномощено от него лице, уведомява писмено Кмета на Община Велинград  в 14 дневен срок от прекратяването.

             Чл.19.При промяна  условията на регистрирането, търговецът е длъжен в 10 дневен срок да  подаде заявление до Кмета на Общината за издаване на ново удостоверение по реда на чл.5 от настоящата наредба.

             Чл.20./1/.Всички търговски обекти на територията на Община Велинград се регистрират до 30.03.2005 год.

              /2/.При издадена лицензия за търговия със спирт и спиртни напитки, разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия или категоризирано заведение за хранене и развлечения, от търговецът се изискват само документи,чиито срок на валидност  е изтекъл.

ГЛАВА    ТРЕТА

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Чл.21./1/. На видно място на търговския обект може да се постави надпис на български език с наименованието на обекта.

            /2/. Търговецът може да изпише наименованието на обекта и на чужд език, като надписите на чужд език трябва да бъдат не по-големи от надписите на български език

       Чл.22./1/.В близост до входа на търговския обект се поставя табела със следната информация:

 1. фирмата,  седалището и телефона на търговеца;
 2. работното време на търговския обект;
 3. името и фамилията на лицето, отговорно за обекта ;

/2/.Когато обекта е с участието на повече търговци, всеки един изписва атрибутите по предходната алинея  над собствения си щанд

       Чл.23./1/.Спазването на началото и края на работното време на  всеки търговски обект е задължително.

        /2/.При невъзможност за спазване на обявеното работно време, това се обявява на мястото, където е посочено работното време, както и срока, за който обектът е затворен.

        /3/.Относно удължено работно време на търговските обекти, ще се спазват  разпоредбите  на Наредба №1 за  обществения ред на територията на Община Велинград.

        Чл.24.Всяко лице, подлежащо на данъчна регистрация, извършващо продажби на стоки и услуги в търговски обект по смисъла на тази наредба, е задължено да регистрира и отчита извършените от него продажби чрез издаване на касова бележка от фискално устройство, освен когато заплащането се извършва по банков път.

        Чл.25.При разносна търговия, фискалната касова бележка се издава от лицето по чл.25 и се предава на разносвача, който от своя страна я предава на купувача при заплащането на цената /стойността / на стоката или услугата.

        Чл.26.Търговецът е длъжен да  държи в търговския обект на разположение на контролните органи  следните документи:

              1.документи, изисквани от данъчна администрация;

              2.документи, изисквани по Кодекса на труда.

              3.документи, изисквани от ХЕИ и ДВСК;

              4.документи,  изисквани по Закона за защита на потребителите и правилата за търговия.

Чл.27 /1/. Работното време на обектите за търговия, туризъм и услуги се определя от собственика на обекта в интервала:

 1. от 6.00 до 22.30 считано от  1 ноември  до 31 март
 2. от 6.00 до 23.30  считано от 1 април до 30 октомври

/2/ Обектите по чл.3 т.1,5,6,8,9,10,11,12 могат да бъдат с работно време и след крайно определения час в ал.1 ако отговарят на следните условия:

            а/ да се помещават в самостоятелни сгради или собствени еднофамилни жилищни сгради

            б/ да се намират в подземен,полуподземен или приземен етаж на жилищна сграда, да имат самостоятелен вход и да имат писменото съгласие на живеещите в същата и съседните сгради.

в/ когато обекта е на открито шумът не трябва да превишава допустимите норми и да не пречи на съседите около обекта.

      Чл.28 /1/. Собствениците и ползвателите на обекти по чл.28 ал2. освен предвидените документи за регистрация по чл.6 представят допълнително следните документи:

 1. Протокол за измерено ниво на проникващ шум в най-близката жилищна сграда от органите на ХЕИ след 22.30часа за зимен период и след 23.30 часа за летен период
 2. /отм.с решение на Адм.съд №670 от 28.11.16г./ Нотариално заверено съгласие на съседите и жителите на сградата
 3. Писмено становище от РПУ Велинград

      Чл.29 Жалби на граждани за нарушение на обществения ред и спокойствие се разглеждат от комисията, регистрирала обекта в седемдневен срок. Нарушенията се наказват по условията на Наредба №1 за опазване на реда и чистотата на Община Велинград.

       Чл.30. Редът и условията за извършване на амбулантна търговия съгласно чл.65 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия се урежда в Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градско обзавеждане на територията на Община Велинград.

            Чл.31.Лицата,  извършващи търговска дейност, касаеща продажбата на вино и спиртни напитки и тютюн и тютюневи изделия в търговските обекти, следва стриктно да съблюдават и спазват нормативните изисквания, залегнали в Закона за народното здрав, Закона за здравето и Наредба №1 на ОбС – Велинград.

 

Г Л А В А      Ч Е Т В Ъ Р Т А

IV.КОНТРОЛ И САНКЦИИ:

            1.По глава IІ – Регистрация на търговските обекти.

            Чл.32.Контролът относно регистрацията на търговските обекти се осъществява от

 определени от Кмета на  Общината  длъжностни лица.

            Чл.33./1/.На лицата, извършващи търговска дейност в нерегистрирани търговски обекти  се налагат глоби в размер до 500 лв, а за повторно нарушение  и лишаване правото да се осъществява търговска дейност в рамките на 6 месеца.

             /2/.Повторно е нарушението извършено в рамките на 6 месеца.

           Чл.34.Контролът по спазване на изискванията  по ГЛАВА II от настоящата наредба се осъществява от Кмета на Общината или определени от него длъжностни лица.

            Чл.35.Лицата нарушили изискванията на тази наредба се наказват с глоба по чл.11 ал.3 от Наредба №1  за обществения ред  в Община Велинград.

            /1/ при първо нарушение от 50 до 100 лв

            /2/ при повторно нарушение глобата е в размер от 100 – 200 лв.

            /3/ при последващо нарушение на лицата се отнема удостоверението за регистрация на търговският обект.

             Чл.36.Повторно е нарушението извършено в рамките до 3 месеца от издаване на наказателното постановление.

            Чл.37.Нарушенията се  установяват от  длъжностни лица, определени със заповед на Кмета на Общината.

             Чл.38.За констатираните нарушения се съставят актове.

              Чл.39.Въз основа на съставените актове Кметът на Общината  издава наказателни постановления.

              Чл.40.Установяването на  нарушенията, издаването  обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда  предвиден в Закона за  административните нарушения и административните наказания.

           Чл.41. За нарушения по чл.60.1 и чл.61 от настоящата     наредба    отговорността е в съответствие със Закона за защита на потребителите и правилата за търговия.

           Чл.42.Физическите лица, извършващи търговия на непреработена селско стопанска продукция /растителна и/или животинска/ в качеството си само на регистрирани земеделски производители по реда на Наредба №3/обн.ДВ, бр.10/1999 г. нямат право да продават стоки извън посочените в анкетната карта, заверена от Областна дирекция “Земеделие и гори”

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

                      §1.Настоящата наредба се издава  на основание чл.22 /1/ от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 65 от Закона за Защита на потребителите.

                      § 2.Наредбата  е приета с решение №400 от 16.12.2004г.. на Общински съвет  и влиза в сила от 01.01.2005г., наредбата е допълнена с решение №387/24.09.08г.; Решение №387/29.09.16г. Решение на Адм.съд №670 от 28.11.16г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                            /    Инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!