Обявление

       На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 412/22.03.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № ІV-8599 в квартал № 479 по плана на гр. Велинград, като се променя отреждането на парцела с ново, а именно УПИ № ІV-8057-„За хотел, детски център, рехабилитация, търговия и услуги”, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа, свободно застрояване с параметри на застрояване: Кинт 1,2, плътност на застрояване 60 % и минимално озеленяване 40 %, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение, изготвена от инж. Димитър Христосков.

      23.03.2017 г.                
Коментарите са изключени!