ПОКAНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОЗДРАВИТЕЛЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.-2019Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане  оздраветелен плана на община Велинград  2017 г.- 2019г.

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.03.2017г. /СРЯДА / ОТ 11.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред.

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ ОЗДРАВИТИЛИН ПЛАН –  2017 – 2019г.
  2. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ В ЗАЛАТА

ОБСЪЖДАНЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЧЛ.130В, АЛ.2,ЧЛ.130Д,АЛ.3,Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ, КАКТО И  НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ/ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:  obshtina@velingrad.bg

Б/ ЧРЕЗ „ДЕЛОВОДСТВО”

Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител са както следва:

1. страница : www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществени обсъждания”;

2. материали на хартиен носител:

2.1. кабинет №36, ет.3;

            С обявлението се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии.

 

 

 

Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ : / П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

     

Коментарите са изключени!