РЕШЕНИЕ №230

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Предложение от Ликвидатора на „Стройком в ликвидация” ЕООД.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски дружества, чл.66 ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Велинград, във връзка с конкретните правомощия на Общински съвет гр. Велинград по Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси и кабини и други, съгласно чл. 56 ал. 1 ЗУТ и постъпило писмо от Ликвидатора на „Стройком в ликвидания“ ЕООД гр. Велингради след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Отлага разглежданеот на предложението за  сключване на договор за наем със собствениците на земята под магазина за строителни материали на „Стройком в ликвидация“ ЕООД гр. Велинград – Похлупкови, за следващо заседание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                   /М.Джамбаз

Все още няма коментари.

Leave a Reply