РЕШЕНИЕ №231

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Баланс, отчет за приходи и разходи и собствен капитал на „Стройком в ликвидация” ЕООД.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговски дружества и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Приема баланс, отчет за приходи и разходи, отчет за собствения капитал и отчет за паричния поток на „Стройком” ЕООД гр.Велинград за периода от 01.01.2010г. до 17.09.2010г.

Приложение: счетоводен баланс и отчет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply