Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 32/13.01.2017г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на ПУП – план схема за нова подземна кабелна линия ниско напрежение от КРШ пред УПИ № XVIII-4074 в  кв.151 до ново електромерно табло пред УПИ № X-„За парк”, кв.143 по плана на гр. Велинград с дължина на новото трасе37 м.

        Трасето е проектирано да започне от съществуващ КРШ пред УПИ XVIII-4074 кв.151 по плана на Велинград на ул. „Тодор Каблешков”, която тръгва в източна посока по тротоара, пресича улицата преди о.т.89 в южна посока и продължава по тротоара на ул.”Николай Хрелков”, където при о.т. 2621 пресича улицата в източна посока и достига до ново електромерно табло пред УПИ X-„За парк”(ПИ 7300), кв.143 по плана на град Велинград.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

 
Коментарите са изключени!