Обявление

              На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 426 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-  план за  регулация за  кв. 401 по плана на гр.Велинград, както следва :

            -  изменение на уличната   регулация  на  улици с ос.т. 2162-2161 и  ос.т. 2161-2161а-2160  , като същата мине в съответствие с имотните  граници на имотите в квартал 401, общинска собственост , по реализирани на място огради. Ширината  на новите улици  в най-тясната част е 6,00 м , а в най-широката част – 7,50 м.

            -  за сметка на УПИ IX- За озеленяване в кв.401 се образуват осем нови УПИ , както следва: I  – общ.,1825 , II – общ.,1823,   III- общ.,1822,     IV-общ.,1821,   V- общ., 8447 ,   VI- общ.,1824 ,  VII –общ.,1827 , VIII- общ.,1826 . Устройствената зона , в която попадат е „За жилищно строителство”.

Коментарите са изключени!