Обявление

               На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 425 от 23.03.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-  план за  регулация и  застрояване за  УПИ III- 71  в кв.26 по плана на с.Юндола , като на същия се добавя отреждане „За жилищно строителство,търговия и услуги ” съгласно зеления цвят в скицата-идейно предложение.

                В частта план за застрояване в  УПИ III- 71  в кв.26  се  предвижда ново застроително петно свободно застрояване , до три  етажа с ,височина на стрехата до 10 м   , както и преустройство на съществуваща  едноетажна сграда  в  сграда за ремонтна работилница , плътност на застрояване – 60 % , К инт. – 1,2 съгласно червения цвят в  скицата –идейно предложение, като се спазят всички нормативни отстояния.

Коментарите са изключени!