РЕШЕНИЕ №232

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Упълномощаване Кмета на Община Велинград за авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ по одобрен проект „Строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежи и съоръжения в с.Грашево”

На основание чл.21,ал.1, т.10, т.24 и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, §24 от Преходни и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 24 от 29.07.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., чл.56, §2 от Регламент /ЕО/ №1974/2006 на комисията и Договор за отпускане на финансова помощ №13/32100813/08.10.2010г. по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, Идентификационен номер по  ДДС BG 121100421 и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Упълномощава Кмета на Общината да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – разплащателна агенция в размер на 2 941 687,1лв. /два милиона деветстотин четиридесет и една хиляди шестстотин осемдесет и седем и 0,1 лева/за обезпечаване на 110% от авансово плащане по Договор за отпускане на финансова помощ №№13/32100813/08.10.2010г., по мярка „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., сключен между Община Велинград и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

         2.Възлага на Кмета да подготви документи за авансово плащане по договора и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply