РЕШЕНИЕ №233

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Ликвидиране на съсобственост в кв.18 на с.Юндола.

На основание чл.21,ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността чрез продажба в:

         -УПИ №VІІ /седем римско/ – 299 /двеста деветдесет и девет/ в кв.18 /осемнадесет/ по плана на с.Юндола, на собствения си имот пл.№430 /четиристотин и тридесет/ с площ 12кв.м. /дванадесет кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №537/04.05.2010г. от Никола Боянов Хаджистамов и Лиляна Николова Иконописова, по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply