РЕШЕНИЕ №234

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №ХV-общ. в кв.22 на с.Света Петка.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за закупуване земя от Сайфие Ебеденова Къзина – собственост ? ид.ч. от сградата и Ебедин  Ибрахим Къзин – собственост ? ид.ч. от сградата по нот.акт №24, том І, рег.№215, дело 22/18.02.2002г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот в УПИ №ХV /петнадесет римско/ – общ. с площ 775кв.м. /седемстотин седемдесет и пет кв.м./ в кв.22 /двадесет и две/ по плана на с.Света Петка, Община Велинград, в размер на 4 402,80лв. /четири хиляди четиристотин и два лева и 0,80ст./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply