РЕШЕНИЕ №235

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Одобряване оценка за учредяване право на строеж на 3бр.гаражи в кв.224 на гр.Велинград.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на Решение №209/30.09.2010г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за учредяване възмездно право на строеж – 3бр. /три броя/ гаражи без търг /конкурс/ в УПИ №ХХІІІ /двадесет и три римско/ – 8311 /осем хиляди триста и единадесет/ в кв.224 /двеста двадесет и четири/ по плана на гр.Велинград в размер на 912,00лв. /деветстотин и дванадесет лева/ за заплащане от Тодор Димитров Папарков и Николай Димитров Папарков.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply