РЕШЕНИЕ №81/30.03.2017г.

Относно: Приемане на тарифа по чл.41ж, ал.5, т.3 от Закона за достъп до обществена информация.

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.41ж, ал.5, т.3 от Закона за достъп до обществена информация и след проведеното гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

            Общински съвет – Велинград,

Р  Е  Ш  И:

  1. Приема размер на таксите по чл. 41 ж, ал.5, т.3 от ЗДОИ, както следва:
  2. Дискета – 1 брой – 0,50 лв.
  3. CD – 1 брой – 0,50 лв.
  4. DVD – 1 брой – 0,60 лв.
  5. Разпечатване една страница /А4/- 0,12 лв.
  6. Ксерокопие една страница /А4/- 0,09 лв.
  7. Факс една страница /А4/- 0,60 лв.
  8. Видеокасета 1 брой – 3,25 лв.
  9. Аудиокасета 1 брой – 1,15 лв.
  10. Писмена справка една страница – 1, 59 лв.

Посочените стойности не включват ДДС.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2017г., Протокол №5, точка №11 от дневния ред, по вх.№170/15.03.2017г.и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на  Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /инж.Б.Мандраджиев/

Коментарите са изключени!