РЕШЕНИЕ №236

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Одобряване на оценка за ОПС в УПИ №ХХХІІІ-1078, кв.53 на гр.Сърница.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за  закупуване земя от Реджеп Ахмед Молаахмед, земя по Удостоверение №1334/25.12.1980г. – отстъпено право на строеж върху общински недвижим имот в УПИ №ХХХІІІ /тридесет и три римско/ – 1078 /хиляда седемдесет и осем/ с площ 1447кв.м. /хиляда четиристотин четиридесет и седем кв.м./ в кв.53 /петдесет и три/ по плана на гр.Сърница, Община Велинград, в размер на 7 313,60лв. /седем хиляди триста и тринадесет лева и 0,60ст./.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply