РЕШЕНИЕ №240

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Одобряване на тръжна цена за УПИ ХХХІІІ-ИВС в кв.29 на с.Юндола.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, в изпълнение на решение №45/25.02.10г. на ОбС – Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Одобрява тръжна цена – „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик – 35лв./кв.м. /тридесет и пет лева за кв.м./ и от проведения търг на 05.10.2010г. за продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на урегулиран поземлен имот – УПИ №ХХХІІІ /тридесет и три римско/ – ИВС в кв.29 /двадесет и девет/ с площ 492кв.м. /четиристотин деветдесет и два кв.м./ по плана на с.Юндола, Община Велинград, в размер на 17 220,00лв. /седемнадесет  хиляди двеста и двадесет  лева/ без ДДС.

         2.Избира комисия в състав:

?     Тома Пачалов

?     Георги Ачев

?     Боряна Петричева

?     Георги Панов

Резерви: Лазар Белев, Исмаил Моллов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply