РЕШЕНИЕ №244

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Продажба чрез търг или конкурс на УПИ ХХ-7790 и УПИ ХХІ-7790 в кв.274 на гр.Велинград.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.42, ал.1, чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.3 отЗОС от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Открива процедура за продажба чрез публично оповестен явен търг на два броя урегулирани поземлени имоти за жилищно строителство – частна общинска собственост по плана на гр.Велинград:

?     УПИ №ХХ /двадесет римско/, кв.274 /двеста седемдесет и четири/ с площ 303кв.м. /триста и три кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №527/29.03.2010г.

?     УПИ №ХХІ /двадесет и едно римско/, кв.274 /двеста седемдесет и четири/ с площ 443кв.м. /четиристотин четиридесет и три кв.м./, общинска собственост, съгласно АЧОС №526/29.03.2010г.

По цена определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply