РЕШЕНИЕ №246

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Откриване на процедури за отдаване под наем на петно, находящо се на територията на гр.Велинград.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, чл.16, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на Общински терен, а именно: петно с площ десет кв.м., находящо се в кв.226 /по утвърдената схема/, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години – публична общинска собственост.

         2.Определя начална конкурсна, месечна, наемна цена за петното в размер на 7лв./кв.м./седем лева за кв.м./  без ДДС.

         3.Петното да се ползва за търговия и услуги.

         4.При спечелване на процедурата наемателя задължително да съгласува визията на временния търговски обект с гл.архитект на Община Велинград, преди издаването на Разрешение за поставяне.

         5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:

?     Тома Пачалов

?     Георги Ачев

?     Боряна Петричева

?     Георги Панов

Резерви: Лазар Белев, Исмаил Моллов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply