РЕШЕНИЕ №248

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Частично изменение на плана за регулация в кв.10 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл.3, ал.2 от ЗОС, чл.23, ал.3 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и 2, §8 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава частично изменение на плана за регулация на УПИ ІХ-268, кв.10 по плана на с.Драгиново като се промени уличната регулация на улица с о.т.106 до о.т.105 и се създаде нова о.т.106а, с цел запазване на използваема съществуваща сграда в ПИ №257 в същия квартал. Изменението е нанесено с кафяв цвят в скицата проект.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply