РЕШЕНИЕ №249

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на Договор №326/14.11.01г. за предоставяне на концесия  на „МАВЕКС”ООД – Велинград.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.76, ал.2 от Закона за концесиите, чл.12, ал.4 от Договор №326/14.11.2001г. за предоставяне на концесия и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой

„не гласували”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

2

1

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Прекратява Договор №326/14.11.2001г. за предоставяне на концесия за извършване на търговска дейност върху имот – публична общинска собственост, състоящ се от масивни сгради с обща застроена площ от 1010кв.м. и прилежащ терен, представляващ УПИ №І и УПИ №ІІ – с отреждане „Баня и обществени услуги“, с обща площ от 3230кв.м., Мъжка баня, Пералня и Женска баня в кв.Чепино, сключен между концедента Община Велинград и концесионера „МАВЕКС“ ООД – Велинград, поради неизпълнение на чл.11, ал.2, ал.6, ал.9, ал.10 и ал.13 от концесионния договор.

         2.Общински съвет – Велинград упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички законови процедури по прекратяване на договора и изпълнение на процедурата по раздел VІ от Закона за концесиите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply