РЕШЕНИЕ №251

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Предоставяне за стопанисване на земята в района на „МБАЛ – Велинград” ЕООД.

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград в търговските дружества, чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, във връзка с постъпили писма от Управителя на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Предоставя за стопанисване на „МБАЛ – Велинград“ ЕООД земята около болницата и другите й структури с цел облагородяване, направа на зелени площи и места за отдих на пациентите.

         2.Управителя на „МБАЛ – ВелинграД“ ЕООД съвместно с Община Велинград да изработи проект за облагородяване на зелените площи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply