РЕШЕНИЕ №252

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 28.10.2010г. с протокол №15.

ОТНОСНО: Изменение на Решение №135/24.06.2010г. на Общински съвет – Велинград.

На основание чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.2 и чл.36в от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане  и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Променя точка 1 на решение №135, протокол №10 от 24.06.2010г., както следва:

         Увеличава капацитета на Дневен център за възрастни хора с увреждания – Велинград от 24 на 35, считано от 01.10.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                  /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply