ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА УСЛУГАТА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ”

      Във връзка с изпълнение на дейност №7 „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект BG05M9OP001-2.004-0011-С01 „Център за социално включване „Развитие”, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

 1. Обява

2. Заявление

3. Декларация

4.CV

Коментарите са изключени!