Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 837/16.06.2017 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:

 Изработване на на ПУП за частично изменение на плана за регулация.

        Обектът попада в местност „Попин камък” по КВС на град Велинград, граничи с ул.Цар Самуил от плана на гр.Велинград.

        С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната регулация не се променя.

        Дворищната регулация се изменя , като към УПИ № ХХІІІ-23”за ЖС.търговия и услуги” се придават 234 кв.м./придаваема част№1/ от УПИ№ ХХІХ-29 за „ЖС търговия и услуги”, по взаимно съгласие на съсобствениците и във връзка чл.15,ал.3 от ЗУТ.Образуват се два нови УПИ с площи и отреждане, както следва:

         УПИ ХХІХ-29-ЖС,търговия и услуги с площ 351 кв.м

         УПИ ХХІІІ-23-ЖС,търговия и услуги с площ 1124 кв.м.

Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

 

ИК

19.06.2017 г.

Коментарите са изключени!