Обявление

      На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 722 от 22.05.2017 г.

на   Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИПРЗ за УПИ № V – 49 и VІ – 50 в кв.5 по плана на с.Кръстава , общ.Велинград.

     С проекта за ЧИПР дворищната регулация се изменя , като вътрешната регулационна  линия между  УПИ  V -49 и  VІ – 50 –„За ЖС и търговия” в кв.5 по плана  на кв.Хасанова1 , с.Кръстава се изменя по взаимно съгласие на собствениците.Северната регулационна линия на УПИ  V – 49  минава по имотната граница и се образуват два нови парцела с площи и отреждане съответно:

УПИ  V – 49 е с площ  492 кв.м

          УПИ  VІ – 50 –„За ЖС и търговия” е с площ  577 кв.м

    С проекта за ЧИПЗ  за УПИ VІ – 50 се предвижда  свободно застрояване до три етажа , като се спазват всички нормативни отстояния  от съседните имоти и  улици.                                                                                                   Устройствените параметри са следните: височина на застрояване Нстр.-10 м. , плътност на застрояване – до 60%; Кинт – до 1,2; озеленяване –  40%.

  СБ

Коментарите са изключени!