РЕШЕНИЕ №295

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17.

ОТНОСНО: Упълномощаване на служител от ОбА за подписване на акт за непълноти /грешки/ в одобрен план за кв.691 на гр.Велинград.

         На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.§4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.62, ал.3 /изречение второ/ от Наредба №3 от 28 април 2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри  и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

19

0

0

19

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

          1.Дава съгласие, в качеството си на собственик на имот пл.№9667, Кмета на Община Велинград да упълномощи служител на Общинска администрация – отдел „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл.№4163, в ден и час, определен от служител на отдел КРЗП – водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на гр.Велинград.

          2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply