ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ОБЩИНСКИ ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ И УЛИЧНИ ПЛАТНА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

………

Обществени консултации по проект на нова Наредба за ползване на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград и проект на акт на Общински съвет, които са свързани и с:

- допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград;

- отмяна на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

- отмяна на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград.

Обявление за обществени консултации

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Община Велинград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на нова Наредба за ползване на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград и проект на акт на Общински съвет, които са свързани и с:

- допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград;

- отмяна на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи

- отмяна на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград.

 

ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТИТЕ  БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ ДО 11.09.2017 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАКТО СЛЕДВА:

А) ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: obshtina@velingrad.bg

Б) ЧРЕЗ ОТДЕЛ „АИОВО”

 

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ: /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Дата на откриване: 11.08.2017 г., вкл.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Община Велинград
Дата на приключване: 11.08.2017 г., вкл.

Приложение:

1.Проект на Наредба за ползването на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград;

2.Проект на акт за приемане Наредба за ползването на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград, изменение изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград, за отмяна на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи, за отмяна на Наредба за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на община Велинград;

Мотиви, съответно доклади за всяка една;

4.Обявления;

5.Доклад по чл. 55, ал. 1 от Указ №883 от 24.04.1971 г. за последваща оценка на въздействие;

6.Резюме на цялостна предварителна оценка на въздействието;

7.Доклад за цялостна предварителна оценка на въздействието на Наредба за ползването на общински тротоари, площади и улични платна или на части от тях за платено и безплатно паркиране, за изискванията, организацията и безопасността на движението на територията на община Велинград;

8.Частична оценка на въздействие за изменението на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград

Коментарите са изключени!