РЕШЕНИЕ №296

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17.

ОТНОСНО: Частично изменение на ПУП в кв.414, нов кв.184б, 184а и 414б.

         На основание  чл.21, ал.1, т.8, чл.44, ал.2 от  ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.4 и т.6, във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ, чл.135, ал.3 и ал.4, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

15

0

5

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

          І.Дава съгласие, в качеството си на собственик  относно частично изменение на подробния устройствен план – план за регулация за:

  1. Изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот № ХІІ-“Парк” в квартал № 414, към който се присъединяват имоти пл. № 8350, № 8351 и № 8353 по плана на гр. Велинград, съгласно кафявия цвят на проекта.

            2. Изменение на дворищната регулационна линия между урегулирани поземлени имоти № ХІІ-“Парк” и № ХІV-“Детски увеселителен комплекс и парк”, като имот пл.№3343 се присъединява към УПИ №ХІV – „Детски увеселителен комплекс и парк” и изправяне на северната им граница, като се оставя необходимото разстояние за тротоар в кв.№414 по плана на гр.Велинград, съгласно кафявия цвят на проекта.

            3.Образуване на нов квартал № 184 б, поради отцепването на река “Луковица” от уличната регулация, съгласно кафявия цвят на проекта.

           4.Изменение на уличната регулационна линия между ос.т.№27Б и ос.т.№27Г, като улицата се уширява от 5м на 6м за сметка на урегулиран поземлен имот №ХVІ – „Детски увеселителен комплекс и парк”, съгласно кафявия цвят на проекта.

            5. Изменение на източната и северната част на урегулиран поземлен имот № ХVІ-“Детски увеселителен комплекс и парк”, която минава по имотната граница на имот пл. № 3344 в квартал № 184 б по плана на гр. Велинград, съгласно кафявия цвят на проекта.

            6. Общински имот пл. № 8347 в квартал № 184 а се присъединява към УПИ № ІІІ-“Парк” по план на гр. Велинград, съгласно кафявия цвят на проекта.

            7. Изменение на уличната регулационна линия в квартал №414б между ос.т.№608 и ос.т.№607 по плана на гр.Велинград, като се уширява до парцела на Санаториума в същия квартал, съгласно кафявия цвят на проекта.

          ІІ.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply