РЕШЕНИЕ №297

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17.

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване и плодоприбиране на народно читалище с.Кръстава.

         На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.7, ал.2 и чл.39, ал.5 от ЗОС, §3 от Закона за народните читалища и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

          1.Учредява безвъзмездно право на ползване и плодоприбиране върху УПИ ІV, с площ от 1 205кв.м., ведно с 2 МЖ – младежи дом със застроена площ от 207кв.м. и РЗП=492кв.м. в кв.12 по плана на с.Кръстава, Община Велинград, публична общинска собственост, съгласно АПОС №392/04.03.2004г. на народно читалище „Изгрев – 1959” в с.Кръстава. Правата се погасяват с прекратяването на читалището.

         2.Упълномощава Кмета на Общината да подпише договора за учредяване на правото на ползване и плодоприбиране с народно читалище в с.Кръстава.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply