Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със заповед № 1128 от 18.08.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – СХЕМА ЗА ТРАСЕ ЗА НОВА ПОДЗЕМНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ- КЛНН ЗА ВКЗ НА СГРАДА В УПИ VIII-93 , КВ.11 ПО ПЛАНА НА С.ЮНДОЛА. В графичния материал с червен, син и черен цвят са отразени елементите от кадастъра и регулацията, а за прегледност с лилав цвят е отразено трасето на новата подземна кабелна линия. Общата дължина на новото трасе ще бъде 585 м и ще започне от трафопост извън регулация по улица с ос.т. 77-76-75-74-73-72-71-70-69-68-116А-116-127 ,като достигне до УПИ VIII-93 В КВ.11 ПО ПЛАНА НАС.ЮНДОЛА.

Коментарите са изключени!