Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1145/22.08.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на ПУП – частично изменение на план за застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-5176 в квартал № 58 по плана на гр. Велинград, като се предвижда запазване на съществуващите сгради в имотите и нови застроителни петна до един етаж в урегулирани поземлени имоти № VІ-5176 и № V-5175, свързано застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от другите урегулирани поземлени имоти и улица с максимални параметри на застрояване: височина Н< = 3,50 м; Кинт = до 1,2; плътност на застрояване – до 60 % и площ за озеленяване – до 40 %, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение.

23.08.2017 г.

Коментарите са изключени!