РЕШЕНИЕ №298

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17.

ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за имот в кв.3442 на гр.Велинград.

         На основание  чл.21, ал.1, т.8 от  ЗМСМА, чл.37, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл.51 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград и след проведеното поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласие за обявяване на конкурс за учредяване право на строеж върху имот, пл.№7214 с площ от 3 422кв.м., за който имот е отреден УПИ №І – „За жилищно строителство” в кв.3442 по плана на гр.Велинград. Цената на правото на строеж да се заплати с имоти в новопостроените сгради, които могат да бъдат жилищни и/или нежилищни /напр.тренировъчни спортни зали за различни видове спорт/, съгласно изискванията за застрояване.

            2.Задължава кмета на Общината за следващата сесия да представи варианти за застрояване със съответната цена на правото на строеж и съответното обезщетение, както и проектодоговора, който ще се включи в конкурсната документация за одобряване.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply