ЗАПОВЕД №1161/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

1161/24.08.2017 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.93,чл.94 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  Решение № 231/27. 07.2017 година  на ОбС- Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

1. На 20.09.2017 година от 10,30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния терен,общинска собственост:

                – петно №5 с площ от 20 кв.м., находящо се в УПИ ІV „За парк“, кв.156 по плана на гр. Велинград.

           2.Определям начална конкурсна месечна наемна цена на горепосочения терен в размер 150 /сто и петдесет/ лв. без ДДС.

      3.Определям следните конкурсни условия по Решение №170/2008 год. на ОбС:

 • Мотаж на нов временен обект, съгласно одобрения модифициран типов външен вид на павилион –Велинград /план и фасади/.
 • Откриване на 2 броя работни места

       4. Определям депозит за участие в  размер на 15 /петнадесет /лв., която представлява 10 % от началната месечна наемна цена, който се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30, банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 15.00 часа на 19.09.2017 г.

       5. Утвърждавам конкурсна  документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 11.09. 2017 год. до 19.09.2017 година.

       6. Оглед и информация за терена може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 15.00 часа, от 11.09.2017 година до 19.09.2017 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград.

       7. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в публично оповестения конкурса до 16.00 часа на  19.09.2017 год.

       8.  Към заявления (по образец) за участие в публично оповестения конкурса  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

 •    Удостоверение от Агенцията по вписванията/ заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице /заверено от юридическото лице/
 •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 •  Документ за закупена конкурсна документация /вярно с оригинала/.
 •   Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/.
 •  Удостоверение за липса на задължения към Община Велинград-оригинал
 •   Декларация за оглед на обекта /образец/
 •   Копие от документа за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/,заверено       вярно с оригинала.
 •   Оферта-образец /подава се в отделен непрозрачен запечатан плик надписана с наименованието на участника и обекта предмет на конкурса/,поставен в плика с останалите по-горе изброени документи.

 

       9. Определям комисия за провеждане на публично оповестения конкурса в състав:

     10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ………………

Кмет на община Велинград

Коментарите са изключени!