ЗАПОВЕД №1160/24.08.2017 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

1160/24.08.2017 година

 

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,чл.73, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на  Решение № 232/27. 07.2017 година  на ОбС- Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

  1. На 20.09.2017 година от 10 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния обект,общинска собственост: - Част от общинска сграда, а именно:помещение с площ  от 154 кв.м., с предназначение /за склад/, находящо се в УПИ ХIІ „За търговия и услуги“, кв.130 по плана на гр. Велинград.

           2.Определям начална тръжна месечна наемна цена на горепосочения обект в размер 560 /петстотин и шестдесет/ лв. без ДДС.

       3. Определям депозит за участие в  размер на 56 /петдесет и шест /лв., която представлява 10 % от началната месечна наемна цена, който се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30, банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 15.00 часа на 19.09.2017 г. 4. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 11.09. 2017 год. до 19.09.2017 година. 5. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 15.00 часа, от 11.09.2017 година до 19.09.2017 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград. 6. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга до 16.00 часа на  19.09.2017 год. 7.  Към заявления (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.
  •    Удостоверение от Агенцията по вписванията/ заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация  на юридическото лице /заверено от юридическото лице/
  •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
  •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
  •  Документ за закупена тръжна  документация /вярно с оригинала/.
  •   Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/.
  •  Удостоверение за липса на задължения към Община Велинград-оригинал
  •   Декларация за оглед на обекта /образец/
  •   Копие от документа за регистрация по ЗДДС /ако има такъв/,заверено       вярно с оригинала.
  •   Оферта-образец /подава се в отделен непрозрачен запечатан плик надписана с наименованието на участника и обекта предмет на търга/,поставен в плика с останалите по-горе изброени документи.
8. Определям комисия за провеждане на търга в състав: 9. Търг може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко двама кандидати или са подадени 2/две/ заявления за участие. При явяване само на един кандидат по т.1 повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  27.09.2017 година, като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15.30 часа на 26.09.2017 година и определям краен срок за подаване на заявления за участие в търга до 16.00 часа на 26.09.2017 година. 10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува най-малко 20 дни преди датата на провеждане на търга в един национален ежедневник, един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.   Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ Кмет на община Велинград 
Коментарите са изключени!