РЕШЕНИЕ №299

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17.

ОТНОСНО: Именуване на закрит плувен басейн.

         На основание  чл.21, ал.1, т.18 от  ЗМСМА и след проведеното гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Именува закрит плувен басейн, находящ се в УПИ ХІІ – „За плувен басейн”, кв.3446 по плана на гр.Велинград, с името „Антон Митров”.

         2.Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените действия по изпълнение на т.1.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply