РЕШЕНИЕ №300

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17.

ОТНОСНО: Даване съгласие за водопренос и водопрекарване на минерална вода на „Макси І”АД от гр.София.

         На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от  ЗМСМА, чл.19, ал.1, т.4, б.”а”, чл.112, ал.3 от Закона за водите, чл.34, ал.2, ал.6 и ал.7 от ЗОС, молба с вх.№032-02-1375/13.02.2010г. от”Макси І” АД от гр.София и след проведеното  поименно гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласие за възмезден водопренос на минерална вода от находище „Велинград – Каменица” – „Власа” до ос.т.238, находяща се в кръстовището на бул.”Съединение” и ул.”Евлоги Георгиев” в кв.Лъджене по съществуващият водопровод за минерална вода – публична общинска собственост, на „Макси І”АД от гр.София, бул.”Симеоновско шосе” №110 с БУЛСТАТ 127041392 срещу заплащане по утвърдената от Общинския съвет такса за водопренос по отчетеният водопренос на водомера за отчитане на ползваната минерална вода от Търговското дружество на Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район – Пловдив.

         2.Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на водопровод за топла минерална вода на „Макси І” АД от гр.София, бул.”Симеоновско шосе” №110 с БУЛСТАТ 127041392 в уличното платно на ул.”Евлоги Георгиев” от ос.т.238 до помпената станция при каптаж №К-21, находяща се в УПИ №ІV – „За търговия и услуги” в кв.1981 по плана на гр.Велинград с дължина 134м. съгласно нормативите за изграждане на водопроводи, по пазарна цена определена от оценител на имоти и одобрена от Общинския съвет. Изкопните работи да започнат преди или след края на туристическия сезон.

         3.Договорите по т.1 и т.2 на настоящето решение да се сключат след като се представи Разрешително за водоползване на минерална вода издадено от МОСВ – София.

         4.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договора за водопренос на минерална вода и Договора за водопрекарване на водопровод за топла минерална вода.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply