РЕШЕНИЕ №301

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 25.11.2010г. с протокол №17.

ОТНОСНО: Даване съгласие за кандидатстване по проект „Добро управление”.

         На основание  чл.21, ал.2 от  ЗМСМА и след проведеното  гласуване

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            1.Дава съгласието си Община Велинград да кандидатства с проект по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос 1 „Добро управление”, подприоритет 1.6. „Транснационално и междурегионално сътрудничество”, бюджетна линия BG051РО002/10/1.6-02 по Оперативна програма „Административен капацитет” /ОПАК/.

         2.Одобрява Споразумението за  общинско сътрудничество между Община Велинград, Община Аполония, Гърция и Община Арича, Италия.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply