Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

                                                                                                          Приложение № 3

                                                                                                          към чл.20, ал.3

    ПРОТОКОЛ

за допуснатите и недопуснатите кандидати

 

 

 

 за участие в конкурс, обявен със Заповед № 1190/01.09.2017г. на кмет на община Велинград, за длъжността: „инспектор”, Отдел “Инвестиции, благоустройство и контрол върху територията” Дирекция “Инвестиции, архитектура и градоустройство”

            І. Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

 1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата

1.1. Заявление за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

1.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

1.3. Копие от документ за самоличност;

1.4. Документ удостоверяващ стаж по специалността, съгласно изискванията;

1.5. Копие от трудова, служебна или осигурителна книжка;

1.6. Други документи – референции, придобити квалификации, езици, публикации и др.;

1.7. Копие от диплома за завършено висше образование, съответстващо на изискванията.

2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

 2.1 Образование – висше;  образователно-квалификационна  степен „професионален бакалавър”;

2.2. Професионален опит – не се изисква

2.3. Ранг – V младши.

2.4. Експертно ниво 7

Име, презиме и фамилия на кандидата                 Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността Основание за недопускане
1.Гергана Иванова Владимирова да да няма

.

 

                    

 

 

 

  ІІ. Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

                        а) Допуска се до конкурс следния кандидат:

                         1. Гергана Иванова Владимирова

                       

                         

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 26.09.2017 г. от 14.00 часа в сградата на

Общинска администрация, ІІ етаж, малка зала.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати на основание чл. 28, ал. 2 от НПКДСл  ще се  уведомят писмено за дата и място на  провеждане.

                             б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

Име, презиме и фамилия Основание за недопускане
Няма няма

 Подписи на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № 1192 / 01.09.2017г.:

/ п/

Дата: 18.09.2017г.

Коментарите са изключени!