Обявление

           На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед №1236/12.09.2017 на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за изработване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ XIV-3064 в кв. 114 по плана на гр. Велинград, като:

1. С проекта за ЧИ на ПР, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се изменя, като за сметка на  УПИ XIV-3064 в кв. 114 по плана на гр. Велинград се образуват два нови УПИ по имотните граници на ПИ 8983 и 3064.

2. С проекта за ЧИ на ПЗ се предвиждат нови застроителни петна-свободно и свързано застрояване в новите УПИ до 3 /три/ етажа, при спазване на всички нормативни отстояния от съседните УПИ-та и през улиците.

Новото застрояване е със следните параметрите: Плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2, минимално озеленяване-40%, максимална височина на стрехата до10 м.

Решението се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

ЯС

18.09.2017г.

Коментарите са изключени!