Обявление

     На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1235/12.09.2017 г. на Кмета на Община  гр.Велинград се разрешава:

     Изработване на на ПУП за изработване на ЧИ на влязъл в сила ПЗ  за  УПИ LIX  по плана на Стопанския двор №1 гр.Велинград,а именно:

   По молба на възложителите се предприема процедура за изменение на застрояването на УПИ № LIX – „За производство  и услуги”.Ситуацията е съобразена с КВС на гр.Велинград,както и с ПУП,одобрен със заповед №711/26.05.2015 г. Обхватът  на ПУП е в границите на УПИ № LIX „За производство и услуги” /ПИ 006160/,  представляващ урбанизирана територия за производство и услуги,местност „Стопански двор №1” землище на гр.Велинград.

        Съгласно приложената идейна скица,целта на проекта е ново строителство на сгради за производство и услуги от запад и частично надстрояване с един етаж от север над съществуваща едноетажна стопанска сграда в УПИ LIX- „За производство  и услуги”- свързано застрояване с УПИ LVІІІ А, № V „ За производство и услуги” и № LVІІІ ,местност „Стопански двор №1” гр.Велинград,при устройствена зона – производствена с разновидност предимно производствена, означена като /Пп/, и максимални параметри на застрояване етажност – до 2 етажа, височина на стреха – до10 м., плътност на застрояване – до 80 % , Кинт – до 1,5., озеленена площ –до 20%.

         Площ на УПИ № LІХ  „За производство и услуги”-1394 кв.м

         Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

 

ИК

20.09.2017 г.

Коментарите са изключени!