Обявление

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ  Заповед  1275 от 21.09.2017 г. на   Кмета на Община Велинград , се разрешава изработването на проект за ЧИ?РЗ за УПИ  II -21  III – 22  кв.З по плана на с.Долна Дъбева , общ.Велинград.

? проекта за ЧИПР дворищната регулация се изменя , като вътрешните регулационни линии на УПИ III минат по имотните граници на ПИ 21  22 , във връзка с § 8 от ЗУТ. Новообразуваните парцели са  площ и отреждане съответно: УПИ   - 21,22  площ 552 кв.

? проекта за ЧИПЗ се предвижда едно ново застроително петно  УПИ III – 21,22   до три етажа – свободно  свързано застрояване , като се спазват отстоянията   от дру?ите имоти  улица , плътност на застрояване -до 60%; Кинт – до 1,2; озеленяване – мин. 40% съгласно приложеното идейно предложение.

СБ

Коментарите са изключени!