РЕШЕНИЕ №306

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19.

ОТНОСНО: Даване съгласие Община Велинград да кандидатства с проектопредложение по проект за социално включване пред МТСП.

         На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         І.Дава съгласие Община Велинград да кандидатства с проектопредложение по Проект за социално включване пред МТСП и изпълнение на проекта в случай, че той бъде финансиран.

         ІІ.Дава съгласие за осигуряване на средства за съфинансиране по проекта в размер на 3000лв. /три хиляди лева/, които са за:

         1.Разходи за изготвяне на подробен работен инвестиционен проект – 2000лв.

         2.Разходи за независим строителен надзор – 1000лв.

         ІІІ.Община Велинград поема ангажимент да осигури устойчивост на услугите предоставяни по проекта за срок не по-малък от 10 години след приключване на проекта.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply