Обявление

На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че  със  заповед № 1281 от  25.09.2017г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план –  план за регулация и  застрояване за УПИ  XVIII-73  в кв. 339 по плана на гр.Велинград.

С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като се заличава част от улична алея и част от УПИ XXIII-За озеленяване, попадащи в ПИ 73.

Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ XVIII-73, част от улична алея и част от УПИ XXIII-За озеленяване, попадащи в ПИ 73 се образува един нов УПИ с площ и отреждане съответно:

УПИ XVIII-73 -„За ЖС, търговия и услуги” с площ 761 кв.м.

В проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ XVIII-73 -„За ЖС, търговия и услуги” до три етажа, свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти.

Коментарите са изключени!