Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение №330/28.09.2017 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава:

        Изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод от съществуваща РШ „Лъджене стара” в ПИ №344107 през кръстовището на улица „Цар Калоян”  и ул.”Кисловодск”до  Контролен горски пункт в гр.Велинград в ПИ № 150128, по КВС на з-ще Велинград.

        Целта на разработката е да се определи трасе на нов водопровод за водоснабдяване на населението в квартали на гр.Велинград около изброените по-горе улици.Трасето ще бъде осъществено подземно.Общата дължина на новия водопровод ще бъде 1444м.като688 м. от тях са извън регулацията на гр.Велинград – в КВС, а останалите756 м.- по улици от регулационния план на гр.Велинград.

        Трасето на водопровода започва от съществуваща РШ „Лъджене стара” в ПИ 344107 по КВС на гр.Велинград, продължава в северозападна посока към регулацията на града като следва съществуващо трасе и достига до пресечката на ул.”Кисловодск” с ул. „Цар Калоян”. От там продължава в северозападна посока по източното платно на ул.”Кисловодск”до пресечната й с ул. ” Пирин” където пресича улицата и продължава по западното  й платно до пресечката  с бул. „ Хан Аспарух”. От там продължава по източното и североизточното платно на бул.”Хан Аспарух” и общински път от КВС ,докато достигне до Контролен горски пункт в ПИ 150123 по КВС на гр.Велинград.

горски пункт в ПИ 150123 по КВС на гр.Велинград.

Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ИК

12.10.2017 г.

Коментарите са изключени!