РЕШЕНИЕ №326

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19.

ОТНОСНО: Даване съгласие  за поправка на одобрен кадастрален план  с верни имотни граници в кв.371 по плана на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.53, ал.1 от ЗКИР, §4, ал.1, т.2 от ЗКИР  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

21

0

0

21

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Дава съгласието си, относно верни граници на имот пл.№6062 в квартал №371 по плана на гр.Велинград, като северната имотна граница минава по уличната регулационна линия, съгласно геодезическо заснемане, възложено на ЕТ „Бучков – 91 – Васил Бучков“.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply