РЕШЕНИЕ №328

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19.

ОТНОСНО: Изменение на плана за регулация в кв.34 по плана на гр.Сърница.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от ЗОС, чл.134, ал.1, т.1 от §8 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         1.Разрешава изменение на плана за регулация на УПИ №ХІ-481, ІІ-482, ІІІ-483, VІІІ-485, V-489, VІ-489, ІV-490, ХVІІІ – Джамия, ІХ – Сладкарница, Х-479 и образуване на нов УПИ ХІХ – 486, 491.

         Изменение регулацията на улица с о.т.№№160, 160а и на улица с о.т.№№159, 237. Образуване на нова улица с о.т.№№160, 160а, 160б и заличаване на улица с о.т.№№186, 187 в кв.34 по плана на гр.Сърница.

         2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply