РЕШЕНИЕ №329

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19.

ОТНОСНО: Даване съгласие за одобряване на преоценка на нереализираните активи при първоначална тръжна процедура на „Стройком в ликвидация” ЕООД

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.23, ал.1, т.20 от Наредбата за реда за управление на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община велинград в търговски дружества; чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград и във връзка с необходимостта от взимане на решение за одобряване на направената оценка от не реализираните активи от първоначалната тръжна процдура за осребряване имуществото на „Стройком в ликвидация“ ЕООД,   след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Дава съгласие за одобряване на преоценка на нереализираните активи при първоначална тръжна процедура, изготвени от лицензиран оценител.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply