РЕШЕНИЕ №330

         От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.12.2010г. с протокол №19.

ОТНОСНО: Даване съгласие за сключване на договор за наем.

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.66, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Велинград, във връзка с конкретните правомощия на Общински съвет гр. Велинград по Наредба за разполагане на преместваеми обекти за търговия – маси и кабини и други, съгласно чл. 56 ал.1 от ЗУТ и постъпило писмо от Ликвидатора на „Стройком в ликвидация“ ЕООД гр. Велинград,  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

0

0

22

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да се сключи договор за наем за срок от шест месеца със собствениците на земята под магазина за строителни материали на „Стройком в ликвидация“ ЕООД гр. Велинград – Похлупкови,  като определя наемна цена от 1036.38 (Хиляда тридесет и шест лева и тридесет и осем стотинки), която е равна на размера на направените подобрения по магазина.

2.Освобождава собствениците на земята под магазина за строителни материали от заплащането на наемната цена за периода на договора за наем, посочен в т.1.

3.Упълномощава ликвидатора да предприеме необходимите действия по изпълнението.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                       /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply