Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1577/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот № VІ-5096 в квартал № 43 по плана на гр. Велинград, като се предвижда изменение на отреждането на парцела и се допълва с ново: УПИ № VІ-5096 –„За ЖС, търговия и услуги” в същия квартал по плана на гр. Велинград, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение.

           По отношение на застрояването се предвижда строителство на сграда за търговия и услуги в УПИ № VІ-5096 –„За ЖС, търговия и услуги” в квартал № 43 по плана на гр. Велинград, при следните параметри на застрояване: плътност на застрояване от 20 до 60 %; Кинт от 0,5 до 1,2; минимална озеленена площ от 40 до 60 %, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение.

            Относно настоящия план за застрояване на целия УПИ № VІ-5096 –„За ЖС, търговия и услуги”, се предвижда ново застроително петно – свързано застрояване до 2 етажа със съществуващите жилищни сгради в горецитирания УПИ и в съседния УПИ № VІІ-5095 в същия квартал, при следните параметри: етажност до 3 етажа; височина на стрехата до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт = 1,2; озеленена площ – 40 %, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение.

           Проектът се намира в отдел “Териториално и селищно устройство” – Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35, ет. 1, ст. 2.

16.11.2017 г.

Коментарите са изключени!