Обявление

           На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 1580/15.11.2017 г. на Кмета на Община Велинград, се разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти № V-6536-„За басейн”, № VІ-4763,6537-„За обществено обслужване, хотел, ресторант, търговия и услуги”, № VІІ-4766, № ІХ-4763,6537, № Х-4764, № ХІ-4537, № ХІV-7604, № ХV-4541 и № ХVІІ-6540 в квартал № 656 по плана на гр. Велинград.

           С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация се променя, като улица с ос.т. 3023-3024 се намаля до имот пл. № 9000-общ. с площ 136 м2, който се присъединява към новообразувания урегулиран поземлен имот № V-„За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн” в квартал № 656, съгласно кафявия цвят в скицата с идейно предложение и по взаимно съгласие на съсобствениците, съгласно Предварителен договор № 560/26.06.2017 г. за прехвърляне на собственост по чл. 15, ал. (3) и ал. (5) от ЗУТ.

           Дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ № V-6536-„За басейн”, № VІ-4763,6537-„За обществено обслужване, хотел, ресторант, търговия и услуги”, № VІІ-4766, № ІХ-4763,6537, № Х-4764, № ХІ-4537, № ХІV-7604, № ХV-4541, № ХVІІ-6540 и имот пл. № 9000-общ. (част от улица с ос.т. 3023-3024) се образува нов урегулиран поземлен имот № V-„За хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, спа-център и басейн” в квартал № 656 по плана на гр. Велинград, съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до четири етажа, свободно застрояване с параметри на застрояване: Кинт 1,5, плътност на застрояване 70 % и минимално озеленяване 30 %, съгласно червения цвят в скицата с идейно предложение.

           Проектът се намира в отдел “Териториално и селищно устройство” – Община Велинград, бул. “Хан Аспарух” № 35, ет. 1, ст. 2.

16.11.2017 г.

Коментарите са изключени!